Algemene voorwaarden bij de uitvoering van opdrachten door Ceyfon, gevestigd te Leiderdorp.


1 Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor advisering tussen Ceyfon, respectievelijk zijn rechtsopvolgers en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.


2 Grondslag offertes

Offertes van Ceyfon zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiŽle informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt. Ceyfon voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.


3 Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

De opdrachtgever verstrekt Ceyfon tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.


4 Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Ceyfon geschiedt uitsluitend in onderling overleg.


5 Tarieven en kosten van de opdracht

In het tarief van Ceyfon is inbegrepen de kosten van secretariŽle werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd wordt ad 50% van het uurtarief doorberekend. Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte. Voor alle offertes geldt dat alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht en dat bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag declaratie plaatsvindt na overleg met opdrachtgever.


6 Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beÔnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal Ceyfon in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Ceyfon is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.


7 Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de overige kosten die worden gemaakt door Ceyfon, worden tweewekelijks in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de declaratiedatum, tenzij door opdrachtgever en Ceyfon anders is overeengekomen.
Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft Ceyfon het recht de wettelijke rente te berekenen. Ceyfon heeft het recht voor een tweede en iedere volgende herinnering Ä 100,- aan administratiekosten in rekening te brengen. Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan Ceyfon de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschiedt.
Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.
Ceyfon heeft het recht om per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.8 Afsluiting van de opdracht

De opdracht is in financiŽle zin afgesloten indien de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. De opdrachtgever dient binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht goedgekeurd te zijn.
Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Ceyfon, totdat deze door opdrachtgever zijn betaald.


10 Tussentijdse beŽindiging van de opdracht


Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beŽindigen, indien een van hen van mening is, dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.
Indien tot voortijdige beŽindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Ceyfon vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
Ceyfon mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beŽindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Ceyfon behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, sursťance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beŽindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.


11 Intellectuele eigendom

Tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen blijven modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, eigendom van Ceyfon. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van het bureau.
De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beŽindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.12 Vertrouwelijkheid

Ceyfon verplicht zich tot geheimhouding van informatie en gegevens van opdrachtgever ten opzichte van derden.


13 Aansprakelijkheid


Ceyfon is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Ceyfon van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Ceyfon voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze binnen drie maanden na afronding van de opdracht door Puls consultancy & interim-management BV schriftelijk is kenbaar gemaakt.


14 Toepasselijk recht


Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Ceyfon, Torenwacht 129, 2353 DC Leiderdorp, T. (06) 51386599, www.ceyfon.nl